Regulamin promocji z okazji Dnia Dziecka

REGULAMIN PROMOCJI „DZIEŃ DZIECKA 2023”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „DZIEŃ DZIECKA 2023” – niższej ceny na turnusy Letniej Przygody-Półkolonie dla przedszkolaków (zwanym dalej “Promocją”), jest Akademia Zabawy Po sąsiedzku, prowadzona przez Metis spółka z o.o., ul Szanieckiego 43, Wrocław (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Promocje obowiązują w dniach: od 1 czerwca 2023r. od godz. 00:00 do dnia 2 czerwca 2023r., do godziny 23:59 w przypadku promocji zniżkowej 
  oraz
  od 1 czerwca 2023r. godz. 00:00 do dnia 1 czerwca, godz.23:59 w przypadku promocji bezpłatnych turnusów.
 3. Turnusy LETNIEJ PRZYGODY w promocyjnej cenie są do zakupienia na stronie organizatora akademia-posasiedzku.pl
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 
 6. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Promocji.
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem promocji, tj. udzielaniem informacji na temat promocji oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Klient”).
 2. W Promocji może wziąć udział Klient, który spełni poniższe warunki łącznie:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Promocji;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Promocji;
  6. dokona zakupu/rezerwacji w terminie trwania Promocji na zasadach ujętych w niniejszym regulaminie.

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Promocja zniżkowa polega na obniżeniu o 130zł wartości turnusu „Letniej Przygody”, czyli do kwoty 760zł kodem rabatowym: wakacje2023.
 2. Promocja bezpłatnych turnusów polega na obniżeniu ceny turnusu o 100%, kodem rabatowym: niespodzianka. 
 3. Promocje obejmują wszystkie dostępne jeszcze turnusy” Letniej Przygody”, w lokalizacji Ołtaszyn, Kozanów oraz Biskupin, turnusy dostępne są w sklepie internetowym pod adresem akademia-posasiedzku.pl
 4. Można zakupić dowolną liczbę turnusów w promocyjnej cenie w przypadku promocji zniżkowej oraz 1 turnus w promocji bezpłatnej. 
 5. Promocje nie sumują się z innymi promocjami i zniżkami.

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów promocji będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
 2. Dane osobowe Klientów promocji będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Promocji i realizacji zamówienia.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym niezbędne do realizacji promocji

§ 5. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zakończenia promocji.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Promocja DZIEŃ DZIECKA 2023”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023r. na czas trwania promocji oraz realizacji zmówienia.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Regulamin Promocji dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora https://www.akademia-posasiedzku.pl/regulamin-promocji-z-okazji-dnia-dziecka/
 5. Do transakcji zakupu turnusów „Letniej Przygody” w promocyjnej cenie mają również zastosowanie zapisy regulaminu Letniej Przygody https://www.akademia-posasiedzku.pl/regulamin/
error: Content is protected !!

Leśne półkolonie dla Przedszkolaków

LETNIA PRZYGODA

PROMOCJA TURNUS 6

550zł

PROMOCJA TURNUS 7

500zł

półkolonie dla Przedszkolaków Wrocław, leśne półkolonie Wrocław
lesne polkolonie po sasiedzku akademia zabawy

LAST MINUTE

na drugi turnus 10-14 lipca

OŁTASZYN

700zł

Przy rezerwacji Wpisz kod: 

turnus2 

Promocja z okazji DNIA DZIECKA

W dniach 1 - 2 czerwca cena turnusu Letniej Przygody to 760zł.

Wpisz kod: wakacje2023
a aktualna cena
obniży się o 130zł